Code: HOSMOPR21554 | Brand: Jakub Hošek

Models 5.2 Real Size Green

€199 / pcs
Ready to Print

EN - The fifth generation Dental Sketching Original models have everything you need to understand and master the morphology, function and aesthetics of human teeth, including articulatory movements and occlusive compass. They are printed from different coloured plastics on a quality SLA 3D printer at a scale of 1:1

CZ - Dental Sketching Originalní modely páté generace mají vše, co potřebujete pro pochopení a zdokonalení morfologie, funkce a estetiky lidských zubů, včetně artikulačních pohybů a okluzálního kompasu. Jsou tisknuté z různě barevných plastů na kvalitní SLA 3D tiskárně v měřítku 1:1

material info: https://prusament.com/cs/resin-material/prusament-tough/

 

 

Delivery to:
26.2.2024
Category: 3D Prints
Weight: 0.5 kg
3D Print: Prusa Yellow Tought Resin
size: 6x6x3 cm each

EN - Half the models are simplified morphology stripped of all the confusing and superfluous detail. It's a return to basics. But it contains the right shapes, ratios and function. In addition, the other half has all the details for advanced students and professionals.

CZ - Polovina modelů je zjednodušená morfologie zbavená všech matoucích a přebytečných detailů. Je to návrat k základům. Obsahuje ale správné tvary, poměry a funkci. Druhá polovina má navíc všechny detaily pro pokročilé studenty a profesionály.

 

 

EN - Dental morphology is a beautiful and complex discipline. Necessary for the quality and efficient work of dentists and technicians alike.

CZ - Dentální morfologie je krásná a složitá disciplína. Nezbytná pro kvalitní a efektivní práci zubních lékařů i techniků.

EN - Dental Morpholodgy Sketching Models 5.2 are an important everyday tool for students and experienced professionals alike.

CZ - Dental Morpholodgy Sketching Modely 5.2 jsou důležitou každodenní pomůckou pro studenty i ostřílené profesionály. 

EN - The elaborate shape includes an occlusive compass for each quadrant.

CZ - Součástí promyšleného tvaru je i okluzální kompas pro každý kvadrant.

EN - the model's teeth are in the right proportions and axes. They can demonstrate not only the proper function, but also the fundamentals of the aesthetic of the smile.

CZ - zuby modelu jsou ve správných poměrech a osách. Lze na nich demonstrovat nejen správnou funkci, ale i základy estetiky úsměvu.

EN - The QR code on each Dental Sketching original model contains a link to an online morphology and articulaculacy course in English that is continuously added and upgraded. All you have to do is scan your mobile phone and proceed to the recommended link ...

CZ - QR kód na každém Dental Sketching originálním modelu obsahuje odkaz na online kurz morfologie a artikulacce v češtině, který je průběžně doplňován a modernizován. Stačí jen naskenovat mobilním telefonem a pokračovat na doporučený odkaz ...