Code: HOSMOPR21556 | Brand: Jakub Hošek

Models 5.2 Big 4 Schools

€199 / pcs
Ready to Print

EN - Dental Sketching Original models for fifth-generation schools have everything you need to understand and improve the morphology, function and aesthetics of human teeth, including articulatory movements. They are printed from different colored PETG filaments on a high-quality 3-D printer at a scale of 1:3

Even these large models contain a QR code for easy access to an online course - Articulation - which we will continue to supplement in the future.

CZ - Dental Sketching Originalní modely pro školy páté generace mají vše, co potřebujete pro pochopení a zdokonalení morfologie, funkce a estetiky lidských zubů, včetně artikulačních pohybů. Jsou tisknuté z různě barevných PETG filamentů na kvalitní 3D tiskárně v měřítku 1:3

I tyto velké modely obsahují QR kód pro snadný přístup k online kurzu - Artikulace - který budeme i do budoucna doplňovat.

 

EN - Large models are suitable for dental schools and morphology courses. They are available in several colours. The most suitable for teaching is white, or light grey. If interested, contact me by email at dental_sketching@icloud.com

 CZ - Velké modely jsou vhodné pro dentální školy a kurzy morfologie. Jsou dostupné v několika barevných provedení. Nejvhodnější pro výuku je bílá, nebo světle šedá. V případě zájmu mě kontaktujte emailem na dental_sketching@icloud.com

 

 

 

Delivery to:
13.12.2023
Category: 3D Prints
3D Print: Prusa Yellow Tought Resin
size: 6x6x3 cm each

EN - Large models are suitable for dental schools and morphology courses. They are available in several colours. The most suitable for teaching is white, or light grey. If interested, contact me by email at dental_sketching@icloud.com

The following is information on Dental Sketching Models 5th Generation

 

CZ - Velké modely jsou vhodné pro dentální školy a kurzy morfologie. Jsou dostupné v několika barevných provedení. Nejvhodnější pro výuku je bílá, nebo světle šedá. V případě zájmu mě kontaktujte emailem na dental_sketching@icloud.com

Následují informace k Dental Sketching Modelům 5. generace

 

 

EN - Half the models are simplified morphology stripped of all the confusing and superfluous detail. It's a return to basics. But it contains the right shapes, ratios and function. In addition, the other half has all the details for advanced students and professionals.

CZ - Polovina modelů je zjednodušená morfologie zbavená všech matoucích a přebytečných detailů. Je to návrat k základům. Obsahuje ale správné tvary, poměry a funkci. Druhá polovina má navíc všechny detaily pro pokročilé studenty a profesionály.

 

 

EN - Dental morphology is a beautiful and complex discipline. Necessary for the quality and efficient work of dentists and technicians alike.

CZ - Dentální morfologie je krásná a složitá disciplína. Nezbytná pro kvalitní a efektivní práci zubních lékařů i techniků.

EN - Dental Morpholodgy Sketching Models 5.2 are an important everyday tool for students and experienced professionals alike.

CZ - Dental Morpholodgy Sketching Modely 5.2 jsou důležitou každodenní pomůckou pro studenty i ostřílené profesionály. 

EN - The elaborate shape includes an occlusive compass for each quadrant.

CZ - Součástí promyšleného tvaru je i okluzální kompas pro každý kvadrant.

EN - the model's teeth are in the right proportions and axes. They can demonstrate not only the proper function, but also the fundamentals of the aesthetic of the smile.

CZ - zuby modelu jsou ve správných poměrech a osách. Lze na nich demonstrovat nejen správnou funkci, ale i základy estetiky úsměvu.

EN - The QR code on each Dental Sketching original model contains a link to an online morphology and articulaculacy course in English that is continuously added and upgraded. All you have to do is scan your mobile phone and proceed to the recommended link ...

CZ - QR kód na každém Dental Sketching originálním modelu obsahuje odkaz na online kurz morfologie a artikulacce v češtině, který je průběžně doplňován a modernizován. Stačí jen naskenovat mobilním telefonem a pokračovat na doporučený odkaz ...